• عنـوان : نامــشخـص
  • تـاریخ انـتشار : نامــشخـص
  • رده بندي سني : نامــشخـص
  • مدت زمان : نامــشخـص دقیقه
  • ژانــر :
  • نویسندگان :
  • بـازيگـران :
  • ?

دانلود فیلم suicide squad

دنیا در خطر نابودی است و پلیس چاره ای نمیبیند جز اینکه از یک دسته اوباش خیابانی بسیار خطرناک برای حفظ دنیا استفاده کند و اینگونه میشود که خطرناک ترین زندانیان را از زندان آزاد آنها را تا دندان مسلح و به شهر برای مبارزه با دشمن میفرستد و نام این دسته از زندانیان خطر ناک را “جوخه خودکشی” مینامند اما داستان …

    دانــــلـود